آیین‌نامه‌های اعضای هیئت علمی
5/30/2022 3:32:39 PM | 304

دریافت فایل عنوان
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
شناسنامه علمی آموزشی
آئين نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر
شیوه نامه اجرایی ارتقای اعضای هیات علمی
دستورالعمل پایه پژوهش
دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهش
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و شناسنامه علمی
کاربرگ پایه تشویقی اعضا هیات علمی