واحد‌های پژوهشی
8/23/2021 12:24:45 PM | 220

دریافت فایل عنوان
آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها
آیین نامه قطبهای علمی کشور 
آیین نامه تشکیل قطب علمی
آیین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور