آیین نامه آزمایشگاه
1/6/2020 12:04:10 PM | 574

آیین نامه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
مقدمه
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل که تحت نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه اداره می گردد دارای اهداف مشخص به شرح ذیل می باشد:

 • نهادینه کردن فرهنگ اشتراک گذاری منابع، توانمندیهای علمی و آزمایشگاهی
 • متمرکز ساختن تجهیزات آزمایشگاهی جهت استفاده بهینه از امکانات، وسایل و تجهیزات گرانقیمت پژوهشی دانشگاه
 • توزیع، بهره برداری بهینه و عادلانه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه
 • ارائه خدمات آزمایشگاهی درآمدزا در دانشگاه
 • ایجاد ارتباط با محققین و آزمایشگاه های پژوهشی داخل و خارج کشور
 • سهولت در برقراری نظام HSE(Health and Safety Executive)
 • تسهیل خدمات رسانی و شرکت موثر و فعال در شبکه آزمایشگاههای علمی ایران (شاعا)

برای نیل به این اهداف فعالیت هایی از قبیل خرید دستگاهها و تجهیزات با تکنولوژی بالا، استفاده و بهره برداری کامل از تجهیزات و امکانات بر اساس برنامه های تدوین شده توسط شورای آزمایشگاه مرکزی، برابر با موازین قانونی انجام می شود.
ماده 1: ارکان آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه مرکزی توسط رئیس شورا (رئیس دانشگاه)، نائب رئیس (مدیر پژوهشی و فناوری دانشگاه)، مدیر آموزشی دانشگاه، معاون اداری مالی دانشگاه، دبیر (رئیس آزمایشگاه) و سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه که در حوزه تخصصی فعالیت های آزمایشگاهی (نمایندگان هر دانشکده) صاحبنظر باشند به پیشنهاد نائب رئیس شورا هدایت و سرپرستی می گردد. برای رسمیت یافتن جلسه شورا، حضور حداقل سه نفر از اعضای شورا الزامی است. غیبت بیش از سه جلسه متوالی و چهار جلسه غیر متوالی در بازه زمانی یکساله به منزله انصراف تلقی، و جایگزین انتخاب خواهد شد.
ماده 2: وظایف شورا آزمایشگاه مرکزی

 • تصویب چشم انداز و برنامه های سال و تعیین خط مشی لازم
 • نظارت بر فعالیت آزمایشگاه مرکزی و ارزیابی عملکرد سالانه آن
 • تامین اعتبار و نظارت بر نحوه هزینه کرد صحیح آن
 • تصویب بودجه سالیانه تراز نامه مالی
 • بررسی و تعیین تعرفه های خدمات آزمایشگاهی
 • تصمیم گیری در مورد خرید دستگاه های اصلی آزمایشگاه مرکزی ویا تعمیر و نگهداری آنها
 • همکاری با شبکه آزمایشگاههای علمی کشور برای تحقق اهداف و فعالیت های علمی آزمایشگاه مرکزی

ماده 3: وظایف رئیس آزمایشگاه مرکزی
رئیس آزمایشگاه مرکزی که از سوی رئیس شورا تعیین می گردد، مسئول اداره امور آزمایشگاه می باشد و موظف است با بهره گیری از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهها و تخصص کارشناسان مربوطه، با هدایت شورای آزمایشگاه مرکزی در راستای مسئولیتهای ذیل گام بردارد:

 • اداره آزمایشگاه و نظارت بر حسن انجام امور محوله
 • مستندسازی فعالیتها و ماموریتهای آزمایشگاه مرکزی و ارائه گزارشات آن به شورای آزمایشگاه مرکزی
 • برگزاری کارگاه های آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با فعالیتهای آزمایشگاه مرکزی
 • ارائه راهکارهای مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی در آزمایشگاه
 • پیشنهاد بکارگیری و تعدیل کارشناسان و کارکنان، تعیین وظایف و مزایای مربوط در حدود بودجه مصوب و مقررات
 • امضائ اسناد مالی مرتبط با خرید تجهیزات آزمایشگاه از محل بودجه سالیانه و درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه با هماهنگی شورای آزمایشگاه مرکزی
 • پیشنهاد پرداخت درآمد شخصی از آزمایشگاه به کارشناسان دستگاه ها بر اساس کارایی و تعهد کاری به شورای آزمایشگاه مرکزی
 • پیشنهاد مدیران آزمایشگاه های وابسته به شورای آزمایشگاه مرکزی
 • جمع آوری نیازهای تجهیزات بر اساس نظر رﺆسای دانشکده ها و ارائه آن به شورا جهت تصویب
 • بروزرسانی بانک اطلاعات تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی موجود
 • نظارت بر نظام تعمیر و نگهداری تجهیزات
 • ابلاغ و پیگیری مصوبات جلسه شورا

ماده4: وظایف کارشناسان
    کارشناسان می بایست با بهره گیری از توان علمی و عملی خود در ارتباط موثر با رئیس آزمایشگاه در راستای انجام        وظایف ذیل اقدام نماید:

 • رعایت نکات ایمنی جهت سلامت جسمی خود و مراجعین به آزمایشگاه
 • کالیبراسیون و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه ها
 • رعایت وضعیت ایمنی و بهداشتی تجهیزات و در نظر گرفتن نکاتی که موجب جلوگیری از آسیب دیدگی آنها می گردد.
 • ارائه گزارش دوره ای به رئیس آزمایشگاه مرکزی(اصول دوره توسط رئیس آزمایشگاه مرکزی تعیین می گردد)

ماده5: امور مالی
مسئولیت امور مالی آزمایشگاه ها به عهده معاونت آموزشی و پژوهشی است و درآمدهای آزمایشگاه به حساب در آمدهای اختصاصی آزمایشگاه مرکزی منظور می گردد و تامین نیازهای تجهیزاتی آزمایشگاه از طریق بودجه های حوزه پژوهش و درآمدهای اختصاصی تامین می گردد. رسیدگی به حساب های سالانه آزمایشگاه بوسیله معاونت آموزشی و پژوهشی صورت می گیرد.
درآمدهای آزمایشگاه از محل ارائه خدمات آزمایشگاهی صرف هزینه های سرمایه ای و جاری مرکز خواهد شد.
ماده6: ارائه خدمات
ارائه خدمات به مشتریان به صورت زیر انجام می گردد:

 • تکمیل فرم های مربوطه توسط متقاضی و تایید رئیس آزمایشگاه
 • پرداخت هزینه توسط متقاضی در حساب درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه مرکزی و ارائه فیش واریزی به آزمایشگاه مربوط

 
این آیین نامه مورخ 29/3/95 در 6 ماده تهیه و تنظیم شده و در شورای پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل به تصویب رسیده و تا دو سال اعتبار دارد.
 
 
 مراحل دریافت گواهی راه اندازی آزمایشگاه