لیست مجلات WOS
8/26/2021 11:46:39 AM | 174

جهت جستجوی اعتبار نشریات در پایگاه Web of Science یا همان Wos ، به مراجعه به پایگاه Wosمراجعه نمایید. همچنین میتوانید نسخه‌‌های تایید شده توسط وزارت علوم را در ادامه دریافت نمایید.

فهرست نشریات WoS-JCR 2019

فهرست نشریات WOS-JCR 2016