امکانات و آزمایشگاه های دانشکده دامپزشکی
1/7/2020 12:11:12 PM | 631

امکانات و آزمایشگاه های گروه دامپزشکی
-آزمایشگاه بیوشیمی
-آزمایشگاه آناتومی و کالبدگشایی
-آزمایشگاه بافت شناسی
-آزمایشگاه تحقیقاتی
-آزمایشگاه تغذیه
-آزمایشگاه قارچ شناسی و انگل شناسی
-آزمایشگاه باکتری شناسی، ویروس شناسی و ایمنی شناسی

امکانات و تجهیزات
آزمایشگاه محل استقرار تعداد نام دستگاه ردیف
آزمایشگاه بیوشیمی 6 میکروسکوپ olympus 1
آزمایشگاه بیوشیمی 1 ترازو دیجیتال با دقت 01/0 2
آزمایشگاه بیوشیمی 1 بن ماری دیجیتال memmert 3
آزمایشگاه بیوشیمی 1 آب مقطرگیری دیونیزه به همراه تانک و فیلتر آب 4
آزمایشگاه بیوشیمی 1 سانتریفیوژ هماتوکریت 5
آزمایشگاه بیوشیمی 1 هود شیمیایی 6
آزمایشگاه قارچ-انگل 1 میکروسکوپ olympus 7
آزمایشگاه  قارچ-انگل 1 یخچال 8
آزمایشگاه  قارچ-انگل 5 چراغ کندل 9
آزمایشگاه  قارچ-انگل 1 سانتریفیوژ با دور 6000 10
آزمایشگاه بافت شناسی 6 میکروسکوپ olympus 11
آزمایشگاه  بافت شناسی 1 لوپX40  Nikon 12
آزمایشگاه  بافت شناسی 1 میکروسکوپ سه چشمی به همراه دو عدد دوربین 13
آزمایشگاه  بافت شناسی 1 تلویزیون LED 14
آزمایشگاه  بافت شناسی 1 لوپ Nikon Smz 445 15
آزمایشگاه تغذیه 2 یخچال 16
آزمایشگاه تغذیه 1 انکوباتور memmert 17
آزمایشگاه تغذیه 2 ماشین جوجه کشی 18
آزمایشگاه تغذیه 1 اجاق سوکسله 6 خانه 19
آزمایشگاه تغذیه 1 اجاق کجلدال 6 خانه 20
آزمایشگاه تغذیه 1 کوره 21
آزمایشگاه تغذیه 1 فور memmert 22
آزمایشگاه تغذیه 1 شوف بالون 23
آزمایشگاه تغذیه 1 استومایکر 24
آزمایشگاه تغذیه 1 دسیکاتور 25
آزمایشگاه تغذیه 1 انکوباتور 26
آزمایشگاه تغذیه 1 کلدال اتوماتیک 27
آزمایشگاه تغذیه   1 هضم اتوماتیک 28
آزمایشگاه تغذیه   1 سوکسله اتوماتیک 29
آزمایشگاه تحقیقاتی  ` 1 یخچال 4 درجه 30
آزمایشگاه تحقیقاتی   1 سانتریفیوژ Froilabo 31
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 سانتریفیوژ Universal 32
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 شیکر IKA 33
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 الایزا ریدر 34
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هود شیمیایی 35
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 یخچال 30- 36
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 یخچال 80- 37
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 اسپکتروفتومتر T80 38
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 ترازو دیجیتال با دقت 001/0 39
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 میکروسکوپ olympus 40
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 انکوباتور CO2 41
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 PHمتر 42
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هات پلیت مگنت 43
آزمایشگاه تحقیقاتی 2 ورتکس 44
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 انکوباتور یخچالدار 45
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 شیکر انکوباتور 46
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 سانتریفیوژ یخچالدار 47
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 یخچال 40- 48
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 PCR 49
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هود لامینار فلو 50
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 سانتریفیوژ 51
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 Gel document 52
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 الکتروفورز افقی 53
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 الکتروفورز عمودی 54
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 اتوکلاو 55
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 کلونی کانتر 56
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هموژنایزر 57
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هات بلوک 58
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 مینی شیکر 59
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 روتاتور خورشیدی 60
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 ست کلونجر 61
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 رفرکتومتر 62
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 میکروتوم 63
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 یخچال 4- 64
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 دستگاه پخش کننده پارافین 65
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 صفحه سرد کننده 66
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 حمام شناورسازی بافت 67
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 هات پلیت 68
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 اسکلت بز 69
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 اجاق گاز 70
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 میز تشریح 71
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 آون 72
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 میکروسکوپ olympus 73
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 هود شیمیایی 74
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 2 ست رنگ آمیزی 75
آزمایشگاه آناتومی-کالبد 1 ست رنگ آمیزی لام سه خانه 76