دانشکده زیست فناوری و گیاهان دارویی
1/6/2020 12:25:29 PM | 632

امکانات و آزمایشگاه های گروه زیست فناوری و گیاهان دارویی
- آزمایشگاه گیاهشناسی، عمل آوری و بسته بندی گیاهان دارویی
-آزمایشگاه شیمی-فیتوشیمی
-آزمایشگاه جانوری
-آزمایشگاه میکروبیولوژی
-آزمایشگاه تحقیقاتی
امکانات و تجهیزات
آزمایشگاه محل استقرار تعداد نام دستگاه ردیف
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 میکروسانتریفیوژ 1
آزمایشگاه جانوری 1 ورتکس 2
آزمایشگاه گیاهی 1 انکوباتور دیجیتال 3
آزمایشگاه گیاهی/تحقیقاتی/میکروبیولوژی 3 هود لامینارفلو 120 کلاس II 4
آزمایشگاه میکروبیولوژی 1 شیکر انکوباتور یخچالدار 5
آزمایشگاه شیمی/تحقیقاتی 2 هود شیمیایی 6
آزمایشگاه شیمی 1 دستگاه مولد آب مقطر 7
آزمایشگاه شیمی 1 دستگاه بن ماری 8
آزمایشگاه شیمی 1 هات پلیت 9
آزمایشگاه شیمی/گیاهی 2 هات پلیت مگنت 10
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هات پلیت مگنت 11
آزمایشگاه تحقیقاتی/شیمی 2 هات پلیت مگنت 12
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 ترازوی دیجیتال با دقت 01/0 13
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 ترازوی دیجیتال با دقت 001/0 14
آزمایشگاه شیمی 1 سانتریفیوژ 15
آزمایشگاه شیمی 1 پتانسیواستات 16
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 یخچال 4 درجه 17
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 انکوباتور 18
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 میکروسانتریفیوژ 19
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 هات بلوک 20
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 تانک الکتروفورز عمودی 21
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 تانک الکتروفورز افقی 22
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 پاورسوپلای الکتروفورز 23
آزمایشگاه  تحقیقاتی 2 ورتکس 24
آزمایشگاه  تحقیقاتی 1 کوره الکتریکی 25
BIORAD 2 ترموسایکلر 26
آزمایشگاه تحقیقاتی 1 روتاری 27
آزمایشگاه تحقیقاتی   1 روتاتور ارلن-بالن 28
آزمایشگاه تحقیقاتی   1 میز UV 29
آزمایشگاه تحقیقاتی  ` 1 پی اچ متر رومیزی 30
آزمایشگاه تحقیقاتی   1 حمام التراسونیک 31
آزمایشگاه جانوری 3 میکروسکوپ 32
آزمایشگاه جانوری/گیاهی 9 میکروسکوپ 33
آزمایشگاه جانوری/گیاهی 2 لوپ 34
آزمایشگاه جانوری 1 سانتریفیوژ هماتوکریت 35
آزمایشگاه جانوری 1 سانتریفیوژ 16 شاخه 4000 دور 36
آزمایشگاه جانوری 1 هات پلیت مگنت 37
آزمایشگاه جانوری 1 PHمتر رومیزی 38
آزمایشگاه جانوری 1 ورتکس 39
آزمایشگاه گیاهی 1 بن ماری 40
آزمایشگاه گیاهی 1 هات پلیت مگنت 41
آزمایشگاه گیاهی 1 آون 42
آزمایشگاه گیاهی 1 PHمتر رومیزی 43
آزمایشگاه گیاهی 1 ورتکس 44
آزمایشگاه گیاهی 1 مینی شیکر 45
آزمایشگاه گیاهی 1 اسپکتروفتومتر T60 46