دانشکده فنی مهندسی
1/6/2020 12:27:35 PM | 555

آزمایشگاه ها و امکانات دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
-آزمایشگاه الکترونیک
-آزمایشگاه IT
-آزمایشگاه فیزیک

امکانات و تجهیزات
آزمایشگاه محل استقرار تعداد نام دستگاه ردیف
آزمایشگاه فیزیک 1 دستگاه آزمایش شارژ و دشارژ خازن 1
آزمایشگاه فیریک 1 دستگاه آزمایش بررسی تدانسفورماتورها 2
آزمایشگاه فیزیک 1 دستگاه آزمایش قوانین اهم و کیرشهف 3
آزمایشگاه فیزیک 1 دستگاه آزمایش پل تار و وتستون 4
آزمایشگاه فیزیک 1 آزمایش بررسی مدارهای RR,RC در فرکانس 50 هرتز در جریانهای متناوب 5
آزمایشگاه فیزیک 3 ترازو سه بازو 6
آزمایشگاه فیزیک 1 سطح شیبدار مدرج 7
آزمایشگاه فیزیک 1 سقوط آزاد با کرنومتر دیجیتال 8
آزمایشگاه فیزیک 1 آونگ بالستیک 9
آزمایشگاه فیزیک 1 گهواره نیوتن 10
آزمایشگاه فیزیک 1 حرکت دایره ای و ثبت لرزش 11
آزمایشگاه فیزیک 1 دیسک اینرسی صفحه ای افقی 12
آزمایشگاه فیزیک 1 گشتاور نیرو 13
آزمایشگاه فیزیک 1 آونگ دو طرفه کاتر 14
آزمایشگاه فیزیک 1 آونگ فنری مدرج 15
آزمایشگاه فیزیک 1 جک آزمایشگاهی 16
آزمایشگاه فیزیک 2 کالیمتر ژول آف 17
آزمایشگاه فیزیک 1 ضریب هدایت حرارتی 18
آزمایشگاه فیزیک 1 هات پلیت ترموستاتیک 19
آزمایشگاه IT 6 برد FPGA 20
 
 
                                                                                                 

دسته بندی اخبار
آخرین اطلاعیه ها