متخصصین آی تی
1/6/2020 12:42:25 PM | 851


کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی: محمدرضا شارق   
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار              
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن:  44153452 -011
داخلی 106
پست الکترونیک:    sharegh@ausmt.ac.ir

 

 


کارشناس فناوری اطلاعات
نام و نام خانوادگی: سید قاسم حسنی
رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار              

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن:  44153452 -011
داخلی 105
پست الکترونیک:   sghhasani@gmail.com