آیین نامه ها و فرم ها
3/6/2021 12:16:52 PM | 1635

آیین نامه ها و بخشنامه های مدیریت امور پژوهشی و فناوریطرح ها

آیین نامه طرح پژوهشی دانشگاه

فرم داوری طرح پژوهشی
فرم طرح پژوهشی
شیوه نامه نگارش گزارش نهایی طرح

آیین نامه طرح بین دانشگاهی

فرم حق الزحمه همکار طرح

فرم داوری گزارش نهایی طرح

ارتقای اعضای هیئت علمی

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی                                                                                                                                       

شناسنامه علمی آموزشی

آئين نامه جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر

شیوه نامه ارتقای اعضای هیات علمی

گرنت

آیین نامه گرنت دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آیین نامه گرنت                                                                                                                                                                                                                       فرم محاسبه گرنت


واحدهای پژوهشی  

آیین نامه تشکیل واحدهای پژوهشی در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها

آیین نامه قطبهای علمی کشور  

آیین نامه تشکیل قطب علمی

آیین نامه نحوه راه اندازی و فعالیت مراکز رشد واحدهای فناور

آیین نامه کارگاه ها

آیین نامه برگزاری کارگاه پژوهشی

فرم پیشنهاد کارگاه

شیوه نامه برگزاری کارگاه های علمی دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آملفرصت سفر

اصلاحیه آیین نامه و شیوه نامه فرصت مطالعاتی

آیین نامه فرصت مطالعاتی

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی داخل کشور
همایش ها

آیین نامه تشویق مقالات کنگره

آیین نامه همایش های علمی                                                                                                                                                                                                       فرم پیشنهاد برگزاری گردهمایی های علمی